Mélységélesség Photoshopban

Az életlenítést mindig is megtaláltuk a Photoshop eszközei között, de az igazi mélységélesség-hatás utánzása csak a közelmúltban vált elérhetővé.
Egy eleve éles (nagy mélységélessé­gű) fotóból könnyen készíthetünk olyan képet, amelyen látszó­lag kisebb a mélységélesség. Ez viszonylag könnyű művelet, hiszen információvesztéssel jár, ami min­dig könnyebb feladat, mint a többletinformáció beszerzése. Ám még így is meglehetősen sok mun­ka vár ránk – attól függően, mit ábrázol a kép, – el kell ugyanis készítenünk a fotó mélységtérképét, azaz meg kell adnunk a Photoshop számára a sík képen a harmadik dimenziót. Ezt legtöbbször egy alfacsatorna segítségével tehetjük meg – most is ezt az utat követjük.
A mélységtérkép lényege az, hogy a képhez tarto­zó alfacsatornán az ott megjelenő szürkeárnyalat értéke mutatja meg, hogy az adott pont milyen messze van az élesség síkjától. Ennek megfelelően ami fekete (azaz 0), az van a fókuszban, ami pe­dig fehér (azaz 255), az van a lehető legmesszebb tőle. Az eredeti jelenleg minden részlet éles, azaz nagy a mélységélesség, ezt szeretnénk csökkente­ni úgy, hogy csak egy-két oszlop legyen éles, a többi a távolságtól függően elmosódott.

Mélységélesség

A maszk

Első lépésként hozzunk létre kijelölést az oszlopok számára. Ezeket a könnyebb kezelhetőség érdeké­ben érdemes elmenteni önálló alfacsatornákra (Se­lect > Save Selection / Kijelölés > Kijelölés mentése). Ezután hozzunk létre egy-egy kijelölést a kép főbb síkjain. A minta képen a padló, a plafon, az osz­lopsor és a szemközti boltív lehetnek ilyen önálló síkok. Hogy valamennyi munkát megtakarítsunk, a boltíven túli részt tekinthetjük egyformán tá­volinak. A kijelöléseket töltsük ki színátmenettel. A példában a második és harmadik osz­lop lesz a fókuszban, ennek megfelelően ott kell feketének lennie a színátmenetnek. Ettől a pont­tól a végtelen felé, valamint az objektívünk felé egyaránt csökkennie kell az élességnek, azaz vilá­gosodnia kell a csatornának. Itt rögtön látszik a mélységtérkép fontos tulajdonsága: a szürkeárnya­latok nem a mi nézőpontunktól mért távolságot mutatják, hanem a fókuszba állított területtől mért távolságot.
Ha így a fontosabb síkokat felvet­tük, akkor módosítanunk kell azokat, amelyeknél eltérés mutatkozik: az oszlopsor például nem valódi sík, ha­nem az egyes alakzatok ehhez ké­pest eltérést mutatnak. Bár elvileg a formákat pontosan le kellene mo­delleznünk a térben, gyakorlatilag az összetett felületek esetében ez nagyon komoly pluszmunkát jelen­tene, ami ugyanakkor nem nyújtana jelentős többletet a minőségben, hisz a kép nagy részét elmossuk.

Mélységélesség

A 3. képen jól látható, hogy a mély­ségtérkép készen áll, ezzel lényegé­ben már túl vagyunk a dolog nehe­zén. Külön figyelmet érdemel, hogy a kép bal széle közelében az első két oszlop között látszik a távoli háttér, ezért ezt a területet fehér­rel kell kitöltenünk a maszkon.

A mélységélesség beállítása

Ezután jöhet a tényleges művelet: adjuk ki a Filter > Blur > Lens Blur (Szűrő > Életlenítés > Lencsefolt)  parancsot. Alapértelmezés szerint ez a teljes képet elmossa, de a Depth Map (Mélységtérkép) pont­nál kiválasztva a megfelelő – imént elkészített – alfacsatornát, már a várt kép tárul elénk. Az ablak legfontosabb beállítása a mélységtérkép után a Radius (Sugár) értéke, ez határozza meg az életlenítés mértékét. A többi paraméter már csak másodlagos: a Shape (Alak) legördülő menüben ki­választhatjuk virtuális fényképező­gépünk rekesznyílásának alakját, a Blade Curvature (Lemezgörbület) adja a rekeszszerkezet lemezeinek ívét, a Rotation (Elfordulás) pedig az elfordulását. Ezeknek a beállításoknak túl sok ha­tását általában nem látjuk a képen, de ha vannak becsillanó foltok, azokban felfedezhetjük a megadott formát.

Mélységélesség

A Specular Highlights (Csillogás) részben állíthat­juk be, hogy a csillogás hogyan jelenjen meg. A csil­logás, illetve lejjebb a Noise (Zaj) is az utólagos életlenítés problémájára kínál megoldást. A szoftveres életlenítés ugyanis átlagol, ennek következ­tében az esetleges becsillanás (helyi túlexponá­lás), valamint a képzaj csökken vagy teljesen eltűnik. A megfelelő beállításokkal ezeket tudjuk pótolni. Jól látható például a zaj esetében, hogy csak ott (és csak olyan mértékben) jelenik meg, ahol és ahogyan az életlenítés is érvényesül.
A Lens Blur parancs egyik érdekessége, hogy a Blur Focal Distance csúszkával változtathatjuk a fókusz­sík helyét (távolságát) a képen. Ezzel utólag is vál­toztathatjuk az eredményt. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az objektívhez közeli tárgytávolság hatása (azaz ha csak a hátteret mossuk el) könnyen elkészíthető. Ha azonban az előtérbe is szeretnénk életlen részleteket, már nehezebb dolgunk van – jelen példánkban ilyen elem a kép bal szélén látható oszlop.

Mélységélesség

Utómunka

A Lens Blur parancs szép munkát végez a távolban (sokkal jobbat, mint például a Gauss-féle életle­nítés), de a közeli oszloppal gond van: noha maga az oszlop elmosódott, a második (éles) oszloppaI közös kontúrja éles. Ilyen pedig normális körülmények között nem fordulhat elő. Ennek orvos­lására a kontúr mentén egy kis elmosást kell létrehoznunk. Mi­vel az első oszlop már éppen annyira elmosódott, amennyire szeretnénk, a továb­bi életlenítést csak a második oszlop területén kell érvényesítenünk.

Mélységélesség

Ehhez először is vágjuk ki azt a területet, amely határos az éles részekkel. Itt tesz nagy szolgála­tot, ha a munka elején külön csatornákra elmen­tettü k az egyes oszlopok kijelöléseit, hiszen akkor most elegendő ezeket visszatölteni. A kijelölt részt másoljuk új rétegre (például a Layer > New > Layer via Copy / Réteg > Új > Réteg másolással parancs kiadásával). Az új rétegen mossuk el a kérdéses rész­letet. Itt akár a Gauss-féle életlenítést is használhatjuk. Végül ismét töltsük be az előző kijelölést, fordítsuk ki a Select > Inverse (Kijelölés > Fordított) paranccsal, majd hozzunk létre belőle rétegmaszkot. Így az elmosódott oszlopból csak annyi látszik, amennyi az eredeti kontúron kívül esik, az is részben átlátszóan, az átlátszó részek alatt pedig a következő oszlop már élesen jelenik meg.

Mélységélesség